Zakon o Registru osoba s invaliditetom

Zakon o Registru osoba s invaliditetom

HRVATSKI SABOR

907

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM

Proglašavam Zakon o Registru osoba s invaliditetom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. svibnja 2022.

Klasa: 011-02/22-02/47
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 31. svibnja 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O REGISTRU OSOBA S INVALIDITETOM

I. OPĆE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se način prikupljanja podataka o uzroku, vrsti, stupnju i težini oštećenja zdravlja osoba s invaliditetom u Registru osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Registar), način obrade, korištenja i zaštita podataka o osobama s invaliditetom koji se vode u Registru.

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima....

Cijeli tekst Zakona dostupan na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_63_907.html