Školski knjižničari - novi Pravilnik - obveza polaganja dva stručna ispita-pri AZOO i pri NSK

Poštovani,

donesen je novi Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci i objavljen u Narodnim novinama broj 107/2021 dana 1.10.2021. godine.

Ovim se Pravilnikom uređuju temeljna stručna zvanja u knjižničarskoj struci, viša stručna zvanja, stručni ispiti, program stručnih ispita, polaganje dopunskog stručnog ispita i priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

Članak 5.

Načini stjecanja temeljnih stručnih zvanja iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika su:

3. za zvanje knjižničara:

položen stručni ispit za knjižničara najkasnije u roku od godinu dana nakon obavljenog jednogodišnjeg radnog ili pripravničkog staža na poslovima knjižničara u koji staž se ubraja i razdoblje stručnog osposobljavanja za rad sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi - OVAJ DIO SE ODNOSI I NA ŠKOLSKE KNJIŽNIČARE!

– iznimno ako kandidat nema traženi uvjet iz članka 4. točke 3. podtočke 1. ovoga Pravilnika već je završio drugi diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili s njim izjednačen studij, obvezan je steći 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na akreditiranom jednogodišnjem (PKK 60) diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja na radno mjesto knjižničara, nakon čega je obvezan položiti stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana  - OVAJ DIO SE NE ODNOSI NA STRUČNOG SURADNIKA ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA JER ON MORA ISPUNJAVATI UVJET VRSTE I RAZINE OBRAZOVANJA PREMA ČLANKU 29. f) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnog suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19 i 75/20).

Članak 25.

(2) Osoba koja je sukladno propisima kojima je uređeno polaganje stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu, položila stručni ispit predviđen za knjižničara – stručnog suradnika, polaže razlikovni ispit koji u općem dijelu ispita obuhvaća osnove zakonodavstva u kulturi i znanosti, a posebni dio ispita polaže u cijelosti.

(3) Prijavi za polaganje dopunskoga stručnog ispita, uz ostale priloge iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika, pristupnik je dužan priložiti i dokaz o već položenom stručnom ispitu.

Članak 26.

(1) Utvrđivanje ispunjava li inozemna stručna kvalifikacija uvjete propisane ovim Pravilnikom za pojedino stručno zvanje provodi se sukladno propisima kojima se uređuje područje reguliranih profesija i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

(2) Tijelo za izdavanje EU potvrde hrvatskim državljanima je ministarstvo nadležno za kulturu, a evidenciju o donesenim rješenjima o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije vodi Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu koja vodi evidenciju svih osoba koje su stekle zvanja u knjižničarskoj struci.

S poštovanjem.

Đurđica Šoić, pravna savjetnica HZOŠ