NN 69/2022 (17.6.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Poštovani,

donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/2022 (17.6.2022.)).

Dostupan je na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_06_69_1025.html .

Izdvajamo neke odredbe: 

Članak 2.

U članku 5. iza točke 14. dodaju se nove točke 15. i 16. i točke 17., 18., 19., 20., 21. i 22. koje glase:

Dosadašnja točka 16., koja postaje točka 24., mijenja se i glasi:

»24) »Odgovorna osoba« je čelnik tijela odnosno osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje tijela javne vlasti.«.

 

Članak 6.

U članku 16. stavku 1. riječ: »vijeća« zamjenjuje se riječju: »Vijeća«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Informacije o raspolaganju javnim sredstvima koje se odnose na osobno ime ili naziv, iznos i namjenu sredstava dostupne su javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa iz stavka 1. ovoga članka, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak.«.

 

Članak 7.

U članku 23. stavku 1. točki 2. iza riječi: »zahtjeva« dodaju se riječi: »pri čemu je dužno obavijestiti korisnika na koji način i kojim aktom mu je informacija već dostavljena«.

U točki 3. iza riječi: »objavljena« dodaju se riječi: »pri čemu je dužno obavijestiti korisnika gdje je informacija dostupna i kako se može do nje doći odnosno dostaviti mu poveznicu na informaciju objavljenu na internetskoj stranici«.

U stavku 2. riječi: »točkom 2., 3., 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »točkama 2., 3., 4., 5. i 6.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Na obavijest iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti prigovor. Na podnošenje i postupanje po prigovoru primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 14.

Naslov iznad članka 29. mijenja se i glasi: »Zahtjev za ponovnu uporabu informacija i zaštita prava korisnika«.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

(2) Po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija nisu dužni postupati sljedeći subjekti:

1. obrazovne ustanove, znanstvenoistraživačke organizacije i organizacije koje financiraju istraživanja;

I ostalo......

 

S poštovanjem, HZOŠ.