NN 1/2023 (2.1.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Poštovani,

objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak. 

Cijeli dokument je dostupan klikom na link niže.

NN 1/2023 (2.1.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

7

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22 i 156/22), u članku 4. stavku 2. riječi: »žiroračun« zamjenjuju se riječima: »račun«.

U stavku 3. riječ: »žiroračun« zamjenjuje se riječju: »račun«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. iza r. br. 38. dodaje se r.br. 39. koji glasi:

»

 

39. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose   do 3,98 po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 mjesečno

 

HZOŠ