MODULARNO STRUČNO USAVRŠAVANJE: UVOĐENJE TAJNIKA, VODITELJA RAČUNOVODSTVA I RAVNATELJA U RAD I POSLOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA

MODULARNO STRUČNO USAVRŠAVANJE:

UVOĐENJE TAJNIKA, VODITELJA RAČUNOVODSTVA I RAVNATELJA U RAD I POSLOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA

 

Cilj:

 • stručno osposobljavanje i priprema za rad u upravi odgojno-obrazovnih ustanova radi što uspješnijeg obavljanja normativno-pravnih, kadrovskih, računovodstvenih, općih i ostalih administrativno-tehničkih poslova propisanih pojedinim djelokrugom rada
 • upoznavanje ustroja i funkcioniranja odgojno-obrazovne ustanove i svojih ovlasti u radu.

Zadaće:

 • sudionici će uz teorijsko znanje, dobiti uvid u praktične dijelove posla
 • steći će znanja, sposobnosti i vještine za efikasan rad i izvršavanje zadataka u ustanovi kroz radionice i dvosmjernu komunikaciju s predavačima
 • razumjeti će rad škole kao organizacije i pedagoške institucije
 • usvojiti osnove rada u okviru svojih ovlasti

Zainteresirane skupine:

 • osobe bez radnog iskustva u školskim ustanovama
 • osobe koje imaju radno iskustvo u školskim ustanovama i žele dobiti bolji uvid i sigurnost u ono što rade.

Predavači i organizatori usavršavanja:

 • Đurđica Šoić, dipl. iur., pravna savjetnica u HZOŠ
 • Monika Sakoman, struč. spec. admin. publ., tajnica u Osnovnoj školi Odra
 • Marin Karin, dipl. iur., tajnik u Osnovnoj školi Kajzerica
 • Robert Klarić, mag. oec., voditelj računovodstva u OŠ Kustošija
 • Jasmina Hamer, ravnateljica HZOŠ
 • Sanja Dušić, tajnica-računovotkinja HZOŠ

Mjesto održavanja:

       Zagreb – 2x dvodnevna edukacija sva 4 modula

       Vodice – 3 modula organizirana kao poseban program uz program državnog skupa (dio 4. modula je jedna od tema stručnog skupa)

 

 1. MODUL: UPRAVLJANJE ŠKOLSKOM USTANOVOM I UREDSKO POSLOVANJE

Teorijski dio:

 • Pregled svih zakonskih, podzakonskih i internih akata važnih za upravljanje školom i vođenje uredskog poslovanja

       -   upoznavanje zakonskog okvira temeljem kojih se donose akti koji su potrebni za zakonito i   

            svrsishodno funkcioniranje i poslovanje školske ustanove

Ogledni primjerci akata:

 • osnivački akt
 • statut - drugi opći akti
 • pojedinačni akti
 • postupak imenovanja ravnatelja škole
 • postupak izbora članova školskog odbora

Radionički dio:

 • Izrada akata i uredsko poslovanje u praksi

       -   donošenje Plana klasifikacijskih oznaka

       -   primjena Uredbe o uredskom poslovanju

 

 1. MODUL: RADNI ODNOSI I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

Teorijski dio:

 • Pregled zakonskih, podzakonskih i  internih akata važnih za  zasnivanje i prestanak radnog odnosa i ostvarivanje materijalnih prava radnika

       -  postupak zasnivanja radnog odnosa u školi (na temelju natječaja, bez natječaja; na neodređeno                        vrijeme, na određeno vrijeme); prednost prema posebnim propisima

        - sklapanje ugovora o radu sa stručnom osobom, s nestručnom osobom, s pripravnikom, uz probni rad

         - vrsta i razina obrazovanja radnika pojedinog radnog mjesta, inozemna obrazovna kvalifikacija

            regulirane profesije      

Radionički dio:

 • Provođenje postupka zasnivanja radnog odnosa u praksi škole

       - Natječajni postupak kroz odredbe Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi

       - Kadrovski poslovi : unos  radnika u Registar zaposlenih osoba, e -Maticu, Carnet HUSO sustav, 

          aktivacija Office 365 sustava, evidencije radnog vremena

       - Provjera vjerodostojnosti isprave

 • Provođenje postupka prestanka radnog odnosa u praksi škole

      - Prikaz prestanka radnog odnosa pomoću praktičnih primjera i oglednih primjera dokumenata.

 

 1. MODUL: ZAJEDNIČKI POSLOVI RAVNATELJA, TAJNIKA I VODITELJA      RAČUNOVODSTVA

      Teorijski dio:

 • Zajednički poslovi u provođenju postupka jednostavne nabave; pravna osnova i praktična primjena kroz primjere

Radionički dio:

Provedba postupka jednostavne nabave u skladu s Pravilnikom postupka jednostavne nabave, unos ugovora u EOJN, rad u aplikaciji INabava2

 • Zajednički poslovi vezane uz ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
 • Zajednički poslovi tajnika i voditelja računovodstva vezani uz popis dugotrajne i kratkotrajne imovine, zaprimanje i obrada e-računa i ostali.
 • Ostali zajednički poslovi u vezi s pravima iz Kolektivnog ugovora i prikazima akata

Ogledni primjerci dokumenata vezano uz:

 • plaće, uvećanje plaće, nalozi za prekovremeni rad, godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust, ostala materijalna prava prema TKU i KU i obračun navedenih prava

 

 1. MODUL: PRAVA I OBVEZE UČENIKA I RODITELJA

A)  Primjeri postupanja škole u postupku provedbe ovrhe radi prisilnog  oduzimanja i predaje djeteta

Teorijski dio:

 • zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku provedbe ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta
 • aktualna problematika iz rakursa provedbe ovrhe u školskim ustanovama
 • poseban postupak ovrhe koji je uređen Obiteljskim zakonom - čl.509. st. 1
 • Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
 • Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i  obrazovanja- preventivni postupci

Radionički dio:

 • način postupanja i suradnje ravnatelja školskih ustanova sa svim dionicima postupka provedbe ovrhe (recentna sudska praksa i ogledni primjeri)
 • postupak zaštite osobnih podataka te tajnosti podataka u predmetnom postupku, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, odnosno tajnosti podataka (smjernice za prepoznavanje kršenja odredbi pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, odnosno tajnosti podataka
 • utvrđivanje potrebe za kriznom intervencijom
 • (protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija)
 • Kaznenopravna zaštita djelatnika iz sustava odgoja i obrazovanja u kontekstu službene osobe
 • (modus i primjer prijave svakog napada ili ugroze “stručnog radnika“ koji se provjerava po službenoj dužnosti)

B) Upravni postupci u školama i pedagoške mjere

 Teorijski dio:

 • Obveza primjene ZUP-a u radu školskih ustanova (osnovne i srednje  škole)
 • Subordinacija pravnih akata koji sadrže pravne norme
 • Oblik i sadržaj rješenja kojima se odlučuje u upravnom postupku;  navođenje istih po ZOOOSŠ-u i drugim zakonima

  Radionički dio:

 • Prikaz postupka izrade i dostave upravnih akata:

              (ogledni primjeri)

 • Rješenja o privremenom udaljenju učenika iz škole
 • Rješenja o pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu
 • Rješenja o pedagoškoj mjeri isključenja iz srednje škole
 • Rješenja o polaganju razrednog i predmetnog ispita
 • Odlučivanja po prigovoru
 • Odluke o ukidanju pedagoške mjere

     Ostali primjeri:

 • Rješenje o priznanju inozemne obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja u RH
 • Rješenje o odbijanju pristupa informaciji

Praktični primjeri

 • Prikaz računanja rokova prema Zakonu o općem upravnom postupku

 

Program rada s terminima održavanja i rasporedom naveden je u posebnom dokumentu.

 

                                           Iznosi kotizacija:

1. i 2. MODUL                                                          3.i 4. MODUL

ČLANICE HZOŠ        750,00 KN                             750,00 KN

NEČLANICE              900,00 KN                             900,00 KN

 

1., 2., 3. i 4. MODUL

ČLANICE HZOŠ        1250,00 KN

NEČLANICE              1550,00 KN

 

1., 2. i 3. MODUL  - u okviru državnog skupa u Vodicama ( travanj 2022.)

ČLANICE HZOŠ       900,00 KN

NEČLANICE           1100,00 KN

 

 VAŽNO!

 Kotizacija se uplaćuje od 1. siječnja 2022. Molimo ne uplaćujte kotizaciju u 2021.     

 Kotizaciju uplatiti na IBAN: HR3823600001101552347

 (naknada uključuje: prezentacije predavača, napitak, prigodan snack i PDV-e).

  Polaznici će dobiti potvrdu o modularnom stručnom usavršavanju.

          

 

Dokumenti su dostupni na ovoj poveznici: 

1. Plan i program rada Modularnog stručnog usavršavanja
2.Program modularnog osposobljavanja

 

 

 

 

                                                      Budite dio zajednice u kojoj ste uvijek informirani, stručni i dobrodošli!

                                                                       Hrvatska zajednica osnovnih škola - HZOŠ