I. Školska ustanova

Poštovani,

u Narodnim novinama su objavljene izmjene i dopune Zakona o sudskom registru 

dostupne na sljedećoj poveznici: 

NN 34/2022 (16.3.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

Izdvajamo neke od izmjena i dopuna.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 20. točka na kraju zamjenjuje se zarezom i dodaju se točke 21. i 22. koje glase:

»21. kvalificirani elektronički potpis je kvalificirani elektronički potpis u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28. 8. 2014.),

22. sredstva elektroničke identifikacije i autentifikacije visoke razine sigurnosti su vjerodajnice Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava visoke razine sigurnosti odnosno odgovarajuća sredstva elektroničke identifikacije i autentifikacije koja se uzajamno priznaju u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28. 8. 2014.).«.

Članak 4.

U članku 4. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Izvaci u elektroničkom obliku moraju biti potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom.«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predlagatelj i sudionici mogu komunicirati s registarskim sudom u papirnatom ili elektroničkom obliku, u skladu s odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 8.

U članku 37. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Podatke koji se upisuju u sudski registar i njihovu promjenu osnivač može prijaviti i na daljinu, slanjem prijave i priloga u elektroničkom obliku, u skladu s odredbama ovoga Zakona.«.

.....